คณะกรรมการ 2019-09-19T04:31:58+00:00

คณะกรรมการ

นายวิเชต ชัยกล้าหาญ
นายวิเชต ชัยกล้าหาญ
กรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการบริหาร

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
กรรมการบริหาร

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

นางวารี ศรีมหาโชตะ
นางวารี ศรีมหาโชตะ
กรรมการบริหาร

ปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นายวิทยา วีสกุล
นายวิทยา วีสกุล
กรรมการบริหารฝ่ายก่อสร้าง

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นางสาวสุรีรัตน์ ชัยกล้าหาญ
นางสาวสุรีรัตน์ ชัยกล้าหาญ
กรรมการบริหารฝ่ายการเงิน
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย
นางสาวจิรนันท์ ชัยกล้าหาญ
นางสาวจิรนันท์ ชัยกล้าหาญ
ผู้ช่วยกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน

ปริญญาโท ด้านการเงิน สถาบัน ฮัลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิสสิเนส สคูล บอสตัน แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

นายวรินทร์ ศรีมหาโชตะ
นายวรินทร์ ศรีมหาโชตะ
กรรมการบริหารฝ่ายจัดซื้อ
กรรมการบริหารฝ่ายเครื่องจักรและซ่อมบำรุง

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟอนต์บอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นายศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ
นายศุภณัฐ ชัยกล้าหาญ
กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย