เทคโนโลยี

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด ยึดมั่นกับการรักษามาตรฐานการทำงานและการพัฒนาระบบการจัดการโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีมาโดยตลอด เรามีการพัฒนาทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีใหม่ ๆ ตลอดไปจนถึงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ จะนำนวัตกรรมใหม่มาใช้ เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • เทคโนโลยีระบบหล่อคอนกรีตและป้องกันอาคาร

เราให้ความสำคัญกับการทำวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างที่ดีขึ้น มีเทคโนโลยีระบบแบบหล่อคอนกรีตครบทุกขั้นตอนของการก่อสร้าง ทั้งนี้ ระบบแบบหล่อคอนกรีตของเราไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังรวมไปถึงการตอบโจทย์ข้อจำกัดและความยากในการก่อสร้างโดยใช้หลักการวิศวกรรมคุณค่า (Value Engineering) นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการบริหารความปลอดภัยของโครงการ ด้วยระบบป้องกันอาคารก่อสร้างที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีของระบบแบบหล่อคอนกรีตได้ด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำให้เราก่อสร้างอาคารได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

  • Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM) คือ เทคโนโลยีการแสดงผลดิจิตอลสำหรับการก่อสร้างครบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ ก่อนเริ่มก่อสร้าง (Pre-Construction) ไปจนถึง หลังการก่อสร้าง (Post-Construction) BIM สามารถแสดงผลทั้งทางกายภาพและฟังค์ชั่นทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลสำคัญของโครงการ เทคโนโลยี BIM สามารถทำให้เราประสานการทำงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุ