ความเชื่อมั่น

บริษัท คอนสตรัคชั่น ไลนส์ จำกัด มีปรัชญาในการให้บริการงานก่อสร้างแก่ลูกค้าด้วยความเป็นมืออาชีพ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างมาโดยตลอด ทำให้วันนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจมาก ว่าเรามีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพ ผ่านนวัตกรรมการทำงานที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ CL คือ

1. ระบบประกันคุณภาพ

บริษัทฯ มีคู่มือในการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานก่อสร้างของแต่ละโครงการโดยเฉพาะ โดยระบุขั้นตอนและวิธีการดำเนินการก่อสร้างไว้อย่างละเอียดในทุกกิจกรรม

2. วิศวกรรมคุณค่า

บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการวิเคราะห์ ทั้งในงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรมของงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยให้กับโครงการได้ เพื่อสร้างสรรค์รูปแบบและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้าง

3. การบริหารจัดการความรู้

บริษัทฯ มีระบบการจัดเก็บ ถ่ายทอดความรู้และความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในทุกระดับ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีหลักสูตรมาตรฐานของบริษัท เพื่อฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้มีทักษะและ ความเชี่ยวชาญทางด้านการก่อสร้าง