คณะกรรมการ

นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะ
นายวรพจน์ ศรีมหาโชตะกรรมการผู้จัดการ
ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
นางวารี ศรีมหาโชตะ
นางวารี ศรีมหาโชตะกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปริญญาโท : คณะอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

ปริญญาตรี : คณะครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นายวิทยา วีสกุล
นายวิทยา วีสกุลผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย

ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นายวรินทร์ ศรีมหาโชตะ
นายวรินทร์ ศรีมหาโชตะรองกรรมการผู้จัดการ
ปริญญาโท : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟอนต์บอน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาววาริณี ศรีมหาโชตะ
นางสาววาริณี ศรีมหาโชตะกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
ปริญญาโท : สาขา restorative dentistry จาก University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

นางณัฏฐณิชา ศรีมหาโชตะ
นางณัฏฐณิชา ศรีมหาโชตะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์
ดร.วัลลภ ศัพท์พันธุ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ปริญญาเอก : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย
ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
ปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย
นางพวงคราม พันธชาติ
นางพวงคราม พันธชาติผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ปริญญาตรี : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประเทศไทย