วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เรา จะเป็นบริษัทที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บนพื้นฐานของความยั่งยืน

พันธกิจ

  • Quality : ส่งมอบงานอย่างมีคุณภาพโดดเด่นให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันยังคงรักษาประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนและเวลา

  • Knowledge : สร้างและสั่งสมความรู้ และส่งต่อระบบความรู้ เพื่อการพัฒนา

  • People : สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

  • Environment : ใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน