สวัสดิการพนักงาน

 • อาหารกลางวัน 2 มื้อ (กลางวันและเย็น)
 • ที่พักสำหรับพนักงานประจำ
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง (ค่าครองชีพพิเศษสำหรับพนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง/สำนักงานใหญ่)
 • ฟรี ค่าโทรศัพท์ติดต่อภายในหน่วยงานและให้งบค่าโทรศัพท์ติดต่อภายนอกหน่วยงาน
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ (ตามระดับของอายุงาน)
 • เงินกองทุนช่วยเหลือพนักงาน
 • บริการตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • การสัมนาท่องเที่ยวประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสโครงการจบ
 • การฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะอย่างต่อเนี่อง