กิจกรรมของ CL

สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ คือ การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานทุก ๆ คน ไม่ใช่เฉพาะเด็ก ๆ เมื่อเรารู้จักให้ สิ่งที่เราได้รับ คือ การทำงานอย่างทุ่มเทและตั้งใจของแรงงานทุกคน การให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับ “การให้” เริ่มตั้งแต่การก่อสร้างแคมป์ที่อำนวยความสะดวกให้กับคนงานให้มากที่สุด คำนึงถึงประโยชน์ที่คนงานจะได้รับมากที่สุด ทุกคนก็จะสัมผัสได้ถึงการให้ที่จับต้องได้จริงอย่างภาคภูมิใจ

กิจกรรม CSR

CL School

กิจกรรม CL School จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยใช้พื้นที่ว่างในบริเวณแคมป์คนงานตั้งขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนสอนหนังสือเด็ก ๆ ทุกวันเสาร์ โดยมีพนักงานบริษัทหมุนเวียนกันเข้าไปสอน ซึ่งปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้มีครูเข้ามาสอนประจำ จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และสื่อสารได้ดีขึ้น เด็ก ๆ ได้พัฒนาความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

CL League

CL ลีค เป็นกีฬาฟุตบอลประเพณีของบริษัทฯ ที่ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในบริษัท ทำให้ทุกคนได้รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬาและเพิ่มความสามัคคีปรองดองให้แนบแน่นมากขึ้น